...đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên 2016...